RÁMCOVÝ PLÁN PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

 

a MŠ Pustiměř

 

Cíle programu EVVO:

 

Realizace programu:

Program GLOBE

GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování. Žáci pozorují a zkoumají životní prostředí pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů v okolí své školy. Data naměřená žáky slouží vědcům k ověřování hypotéz a modelů a prostřednictvím mezinárodní databáze jsou k dispozici i široké veřejnosti. Do programu je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů.

S využitím jednoduchých výzkumných metod žáci sledují vývoj počasí a měří meteorologické ukazatele, zkoumají půdy jejich vlastnosti.

Výsledky  svých pozorování a měření pak žáci dále využívají:

 

Náročnost programu si škola (vyučující) určuje sama volbou vhodných měření ze sady připravených protokolů. Do projektu jsou zapojeni převážně žáci 2. stupně, kteří provádí měření v oblastech meteorologie a pedologie. Z meteorologie se budou měřit hodnoty atmosférických srážek, relativní venkovní vlhkost a okamžitá venkovní teplota. K měření slouží moderní meteostanice. Měření probíhá každý školní den, harmonogram stanovuje vyučující předmětu Ekologie (6. – 7. r.). Z pedologie se měří pH půdy, vlhkost půdy a půdní teplota. Měření probíhá 2 x měsíčně, harmonogram stanovuje vyučující Ekologie (8. – 9. r.)

Naměřené hodnoty jsou zapisovány do tabulky na magnetické tabuli vedle meteostanice, v hodině Informatiky (7. – 8. r.) jsou ukládány do elektronického archu na webových stránkách školy a jednou měsíčně budou elektronicky odesílány ke zpracování do internetové databáze.

 

Projekt RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V rámci projektu Recyklohraní se bude pokračovat ve sběru drobného elektrozařízení (červený kontejner) a ve sběru baterií (zelená krabice). V hodinách Ekologie (popř. dalších předmětech) budou postupně plněny úkoly v rámci tohoto programu, za které škola získává body, které pak může vyměnit za cenu z katalogu odměn.

 

Další aktivity:

 

HARMONOGRAM AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

-    

po celý školní rok      - program GLOBE – meteorologie

 - projekt Recyklohraní

   - sběru baterií a drobného elektrozařízení

10. 10. – Domácí ekologie (Hron), Zoopark Vyškov, 8. ročník

duben – Den Země

7. 5. – Ze života hmyzu (Szkut), Zoopark Vyškov, 6. ročník

5. 6. – Jak zvířata zdomácněla (Smek), Zoopark Vyškov, 9. ročník

12. 6. – Voda a život v ní (Hroz), Zoopark Vyškov, 7. ročník

zpracoval: Vlastimil SMÉKAL