Mezinárodní projekt

GLOBE

Global Learning and Observation to Benefit the Environment

 

O programu GLOBE

GLOBE je dlouhodobý celosvětový projekt zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. Studenti ze 111 zemí světa provádějí pozorování kvality životního prostředí ve svém okolí, výsledky odesílají prostřednictvím internetu do databáze v USA a porovnávají s profesionálními výsledky ze satelitů či studentskými výsledky ostatních účastníků. Projekt GLOBE i jeho výsledky jsou přístupné všem lidem na celém světě na adrese www.globe.gov. NASA (National Aeronautics and Space Administration) je garantem zpracování výsledků a vývoje počítačového programu GLOBE.

GLOBE pomáhá propojovat předměty, vede studenty k samostatnému uvažování, získávání a třídění informací, k využívání internetu, praktickému použití jazyků, rozvíjí spolupráci uvnitř školy mezi studenty, pedagogy, mezi školami v ČR i zahraničí, v rámci obce – s rodiči i místními zastupiteli. Jedná se o dlouhodobý projekt a význam naměřených dat s časem narůstá. Praktickým využitím dat v místě působení školy a různými doplňkovými aktivitami GLOBE naplňuje místní Agendu 21. Program GLOBE mohou snadno použít koordinátoři environmentální výchovy na školách při sestavování svých celoročních plánů.

Naměřená data jsou prospěšná i pro obyvatele z okolí školy – sledování vývoje počasí, sledování změn v krajině. Školy GLOBE často spolupracují se zástupci místní komunity při řešení různých problémů.

 

Cíle programu GLOBE

Hlavní cíl:

Žáci využívají vědecké postupy a výsledky vlastního bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů ve svém okolí.

Dílčí cíle:

Žáci

1.   používají správně vědecké postupy k měření a pozorování dějů a stavů vody, půdy, počasí, vegetace a periodických změn v přírodě na vymezeném území v okolí své školy,

 2.   smysluplně vyhodnocují a interpretují výsledky vlastního vědeckého bádání,

 3.   identifikují změny v přírodě na základě svých měření a pozorování a porovnáváním s dalšími daty,

 4.   posuzují změny a jejich dopad na ŽP, svým vlastním chováním se snaží negativním dopadům předcházet a ovlivňovat pozitivně své okolí,

 5.   identifikují příčiny změn a hledají řešení nalezených problémů, srozumitelně prezentují svou práci ve škole i na veřejnosti,

 6.   své výsledky dávají do souvislostí s výsledky jiných škol z celého světa a vytváří si obraz o přírodních dějích a zákonitostech na planetě Zemi.

 

Realizace projektu GLOBE na ZŠ Pustiměř

ZŠ Pustiměř je jedinou školou na okrese Vyškov, která je do projektu GLOBE zapojena. Do projektu jsou zapojeni především žáci 2. stupně (tj. 6. – 9. třídy), kteří provádějí měření v oblasti meteorologie – okamžitá, maximální a minimální teplota a pedologie – pH, půdní vlhkost.

K měření teploty vzduchu je na školním nádvoří zřízena meteorologická budka, ve které je umístěn max. min. teploměr. Na tomto teploměru měří žáci každý den v pravé sluneční poledne okamžitou, maximální a minimální teplotu, a naměřené hodnoty zapisují do připraveného archu. Tyto hodnoty jsou pak každý pátek odesílány elektronicky do USA.

...::: FORMULÁŘ PRO VYPLNĚNÍ HODNOT Z MĚŘENÍ :::...

Prohlédněte si výsledky měření ve školním roce 2014/2015

Výsledky měření v měsíci květnu - tabulka + grafy v pdf (537 kB)

Výsledky měření v měsíci dubnu - tabulka + grafy v pdf (461 kB)

Výsledky měření v měsíci únoru - tabulka + grafy v pdf (585 kB)

Výsledky měření v měsíci lednu - tabulka + grafy v pdf (545 kB)

Výsledky měření v měsíci prosinci - tabulka + grafy v pdf (654 kB)

Výsledky měření v měsíci říjnu - tabulka + grafy v pdf (812 kB)

Výsledky měření v měsíci září - tabulka + grafy v pdf (801 kB)

 

Prohlédněte si výsledky měření ve školním roce 2013/2014

Výsledky měření v měsících březen až květen v pdf (231 kB)

Výsledky měření v měsíci únoru - tabulka + grafy v pdf (685 kB)

Výsledky měření v měsíci ledna - tabulka + grafy v pdf (679 kB)

Výsledky měření v měsíci prosinci - tabulka + grafy v pdf (777 kB)

Výsledky měření v měsíci listopadu - tabulka + grafy v pdf (760 kB)

Výsledky měření v měsíci říjnu - tabulka + grafy v pdf (215 kB)

Výsledky měření v měsíci září - tabulka + grafy v pdf (703 kB)

 

Prohlédněte si výsledky měření ve školním roce 2012/2013

Výsledky měření v měsíci květnu - tabulka + grafy v pdf (1 895 kB)

Výsledky měření v měsíci dubnu - tabulka + grafy v pdf (1 887 kB)

Výsledky měření v měsíci březnu - tabulka + grafy v pdf (1 728 kB)

Výsledky měření v měsíci únoru - tabulka + grafy v pdf (1 701 kB)

Výsledky měření v měsíci lednu - tabulka + grafy v pdf (1 882 kB)

Výsledky měření v měsíci prosinci - tabulka + grafy v pdf (1 594 kB)

Výsledky měření v měsíci listopadu - tabulka + grafy v pdf (1 889 kB)

Výsledky měření v měsíci říjnu - tabulka + grafy v pdf (1 816 kB)

Výsledky měření v měsíci září - tabulka + grafy v pdf (1 892 kB)

Prohlédněte si výsledky měření ve školním roce 2011/2012

Výsledky měření v měsíci května - tabulka + grafy v pdf (751 kB)

Výsledky měření v měsíci dubnu - tabulka + grafy v pdf (751 kB)

Výsledky měření v měsíci březnu - tabulka + grafy v pdf (1 798 kB)

Výsledky měření v měsíci únoru - tabulka + grafy v pdf (1 873 kB)

Výsledky měření v měsíci lednu - tabulka + grafy v pdf (749 kB)

Výsledky měření v měsíci prosinci - tabulka + grafy v pdf (1 741 kB)

Výsledky měření v měsíci listopadu - tabulka + grafy v pdf (751 kB)

Výsledky měření v měsíci říjnu - tabulka + grafy v pdf (62 kB)

 

Prohlédněte si výsledky měření ve školním roce 2010/2011

Výsledky měření v měsíci květnu - tabulka + grafy v pdf (59 kB)

Výsledky měření v měsíci dubnu - tabulka + grafy v pdf (65 kB)

Měření teploty v měsíci březnu - tabulka + graf v pdf (42 kB)

Měření teploty v měsíci únoru - tabulka + graf v pdf (40 kB)

Měření teploty v měsíci lednu - tabulka + graf v pdf (41 kB)

Měření teploty v měsíci prosinec - tabulka + graf v pdf (41 kB)

Měření teploty v měsíci listopad - tabulka + graf v pdf (43 kB)

Měření teploty v měsíci říjen - tabulka + graf v pdf (42 kB)

Měření teploty v září

 

Prohlédněte si výsledky měření ve školním roce 2009/2010

Měření teploty v měsíci září - tabulka

Měření teploty v měsíci říjnu - tabulka + graf

Měření teploty v listopadu - tabulka + graf

Měření vlhkosti a kyselosti půdy a intenzity světla - tabulka + graf

Měření teploty v prosinci - tabulka + graf

Měření teploty v lednu

Měření teploty v únoru se z bezpečnostních důvodů neprovádělo

Měření teploty v březnu

Měření teploty v dubnu

Měření teploty v květnu

Měření teploty v červnu