Pravidelné konzultační hodiny pro rodiče a žáky

Mgr. Kateřina Hrozková - školní metodička prevence (šikana, návykové látky, záškoláctví)

Úterý: 13:15 - 14:00

Mgr. Jana Szkutová - výchovná poradkyně (poruchy učení, profesní orientace žáků)

Pondělí: 13:15 - 14:00

v jiném termínu dle domluvy


Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy a učiliště

 PŘIHLÁŠKY

První kolo přijímacího řízení – možnost podání dvou přihlášek -  do 15. 3.  (v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. 11.).

Druhé a další kola přijímacího řízení  vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.

Tiskopisy přihlášek lze získat v ZŠ, v prodejnách SEVT nebo stáhnout na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore).

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáků. 

Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní hodnocení, protože jej základní škola nebude mít povinnost zpracovávat.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

 

První kolo přijímacího řízení - vyhlášení podmínek pro přijetí - do 31. 1. (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30.10.).  Po tomto datu se podmínky  nemohou změnit.

Lze je najít na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupné nástěnce ve střední škole. 

Pokud škola rozhodne o konání přijímací zkoušky v prvním kole, musí ji uskutečnit  v termínu od 22. 4. do 30. 4. a musí vyhlásit jeden až dva termíny pro její konání.

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna . Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dní před termínem zkoušky.

Uchazeč si může vybrat jeden z termínů, který škola nabízí, a ten zaškrtne i na přihlášce. Pokud se budou termíny přijímacích zkoušek na školy, které si uchazeč vybral, překrývat, bude se muset rozhodnout pro obor, který se mu zdá lepší, tj. které škole dá přednost.

 

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou

V letošním roce proběhne testovací provoz nového způsobu přijímacího řízení. Zkoušky se budou týkat škol: K (gymnázia), M (tzv. maturitní obory SOŠ), L/0 (maturitní obory, kde je součástí vzdělání odborný výcvik).

Přehled přihlášených škol (tzv. pilotní školy) v Jihomoravském kraji je zveřejněn na www.jmskoly.cz.

Termín podání přihlášky je do 15. 3.

Řádný termín pilotního ověřování 15. 4.

Náhradní termín (omluva do 3 dnů) bude 14. 5.

Přijímací zkoušky budou konány: český jazyk a literatura, matematika a její aplikace. Testy se budou skládat z otevřených a uzavřených úloh, ve kterých lze získat max. 50 bodů. Test se bude psát 60 minut. Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami nebude v rámci pilotního projektu připravováno modifikované zadání (ředitel SŠ může rozhodnout na základě posudku školského poradenského zařízení zejména o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování testů).

Rozsah vědomostí testů: Standardy pro základní vzdělávání

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/standardy-pro-zakladni-vzdelavani-1

Ilustrační testy budou zveřejněny nejpozději do 31. 1.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK A ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ

 

Zápisový lístek lze získat na základní škole nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek. 

Vyplněný zápisový lístek se odevzdává na střední škole na základě kladného rozhodnutí o přijetí - nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje -  to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

 

ODVOLÁNÍ

 

Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.

 


Krizové linky pro žáky i rodiče:

http://www.bezpecne-online.cz

http://www.horkalinka.cz

http://www.pomoconline.cz

http://www.richardmaproblem.cz

http://www.mobilstory.cz